Ghi chú Centos Linux Common

Từ ChipFC Wiki
Phiên bản vào lúc 06:47, ngày 6 tháng 5 năm 2018 của BS135 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Category:Tài liệu ChipFC == Stop process listening to the port == * To list any process listening to the port 8080: <syntaxhighlight>lsof -i:8080<…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Stop process listening to the port

  • To list any process listening to the port 8080:
lsof -i:8080
  • To kill any process listening to the port 8080:
kill $(lsof -t -i:8080)
or more violently:
kill -9 $(lsof -t -i:8080)