Ghi chú Centos Linux Common

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Stop process listening to the port

  • To list any process listening to the port 8080:
lsof -i:8080
  • To kill any process listening to the port 8080:
kill $(lsof -t -i:8080)
or more violently:
kill -9 $(lsof -t -i:8080)