Ghi chú: Thuật ngữ kế toán

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


 • Accounting entry: : bút toán
 • Accrued expenses : Chi phí phải trả
 • Accumulated: : lũy kế
 • Advance clearing transaction: : quyết toán tạm ứng
 • Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán
 • Advances to employees : Tạm ứng
 • Assets : Tài sản
 • Assets liquidation: : thanh lý tài sản
 • Balance sheet : Bảng cân đối kế toán
 • Bookkeeper: : người lập báo cáo
 • Capital construction: : xây dựng cơ bản
 • Cash : Tiền mặt
 • Cash at bank : Tiền gửi ngân hàng
 • Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ
 • Cash in transit : Tiền đang chuyển
 • Check and take over: : nghiệm thu
 • Construction in progress : Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 • Cost of goods sold : Giá vốn bán hàng
 • Current assets : Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 • Current portion of Long-term liabilities : Nợ dài hạn đến hạn trả
 • Deferred expenses : Chi phí chờ kết chuyển
 • Deferred revenue : Người mua trả tiền trước
 • Depreciation of fixed assets : Hao mòn tài sản cố định hữu hình
 • Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn tài sản cố định vô hình
 • Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính
 • Equity and funds : Vốn và quỹ
 • Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá
 • Expense mandate: : ủy nghiệm chi
 • Expenses for financial activities : Chi phí hoạt động tài chính
 • Extraordinary expenses : Chi phí bất thường
 • Extraordinary income : Thu nhập bất thường
 • Extraordinary profit : Lợi nhuận bất thường
 • Figures in: millions VND : Đơn vị tính: triệu đồng
 • Financial ratios : Chỉ số tài chính
 • Financials : Tài chính
 • Finished goods : Thành phẩm tồn kho
 • Fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 • Fixed assets : Tài sản cố định
 • General and administrative expenses : Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Goods in transit for sale : Hàng gửi đi bán
 • Gross profit : Lợi nhuận tổng
 • Gross revenue : Doanh thu tổng
 • Income from financial activities : Thu nhập hoạt động tài chính
 • Income taxes : Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Instruments and tools : Công cụ, dụng cụ trong kho
 • Intangible fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 • Intangible fixed assets : Tài sản cố định vô hình
 • Intracompany payables : Phải trả các đơn vị nội bộ
 • Inventory : Hàng tồn kho
 • Investment and development fund : Quỹ đầu tư phát triển
 • Itemize: : mở tiểu khoản
 • Leased fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 • Leased fixed assets : Tài sản cố định thuê tài chính
 • Liabilities : Nợ phải trả
 • Long-term borrowings : Vay dài hạn
 • Long-term financial assets : Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 • Long-term liabilities : Nợ dài hạn
 • Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 • Long-term security investments : Đầu tư chứng khoán dài hạn
 • Merchandise inventory : Hàng hoá tồn kho
 • Net profit : Lợi nhuận thuần
 • Net revenue : Doanh thu thuần
 • Non-business expenditure source : Nguồn kinh phí sự nghiệp
 • Non-business expenditure source, current year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
 • Non-business expenditure source, last year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
 • Non-business expenditures : Chi sự nghiệp
 • Non-current assets : Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 • Operating profit : Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 • Other current assets : Tài sản lưu động khác
 • Other funds : Nguồn kinh phí, quỹ khác
 • Other Long-term liabilities : Nợ dài hạn khác
 • Other payables : Nợ khác
 • Other receivables : Các khoản phải thu khác
 • Other Short-term investments : Đầu tư ngắn hạn khác
 • Owners' equity : Nguồn vốn chủ sở hữu
 • Payables to employees : Phải trả công nhân viên
 • Prepaid expenses : Chi phí trả trước
 • Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế
 • Profit from financial activities : Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 • Provision for devaluation of stocks : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Purchased goods in transit : Hàng mua đang đi trên đường
 • Raw materials : Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 • Receivables : Các khoản phải thu
 • Receivables from customers : Phải thu của khách hàng
 • Reconciliation: : đối chiếu
 • Reserve fund : Quỹ dự trữ
 • Retained earnings : Lợi nhuận chưa phân phối
 • Revenue deductions : Các khoản giảm trừ
 • Sales expenses : Chi phí bán hàng
 • Sales rebates : Giảm giá bán hàng
 • Sales returns : Hàng bán bị trả lại
 • Short-term borrowings : Vay ngắn hạn
 • Short-term investments : Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 • Short-term liabilities : Nợ ngắn hạn
 • Short-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 • Short-term security investments : Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 • Stockholders' equity : Nguồn vốn kinh doanh
 • Surplus of assets awaiting resolution : Tài sản thừa chờ xử lý
 • Tangible fixed assets : Tài sản cố định hữu hình
 • Taxes and other payables to the State budget : Thuế và các khoản phải nộp nhànước
 • Total assets : Tổng cộng tài sản
 • Total liabilities and owners' equity : Tổng cộng nguồn vốn
 • Trade creditors : Phải trả cho người bán
 • Treasury stock : Cổ phiếu quỹ
 • Welfare and reward fund : Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 • Work in progress : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Types of Accounts: Các loại tài khoản kế toán
 • Account Type 1: Short-term assets : Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn
 • Account Type 2: Long-term assets : Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn
 • Account Type 3: Liabilities : Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
 • Account Type 4: Equity : Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
 • Account Type 5: Revenue : Loại tài khoản 5: Doanh thu
 • Account Type 6: Production costs, business : Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Account Type 7: Other income : Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
 • Account Type 8: Other expenses : Loại tài khoản 8: Chi phí khác
 • Account Type 9: Determining business results : Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
 • Account Type 0: Balance sheet accounts : Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng
 • Provision for short-term investments : Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
 • Deductible VAT : Thuế GTGT được khấu trừ
 • Inter : Phải thu nội bộ
 • Provision for bad debts : Dự phòng phải thu khó đòi
 • Real estate investment : :Bất động sản đầu tư
 • Investment in subsidiaries : Đầu tư vào công ty con
 • Property tax deferred : : Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 • Collateral Long-term deposits : : Ký cược ký quỹ dài hạn
 • Bonds issued : : Trái phiếu phát hành
 • Get escrow, Long-term deposits : Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
 • Deferred tax payable : : Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 • Margin of property revaluation : Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 • Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Fund Development : Quỹ đầu tư phát triển
 • Fund financial reserve : Quỹ dự phòng tài chính
 • Funds that form of fixed assets : Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
 • Leasehold assets : Tài sản thuê ngoài
 • Materials, goods kept for processing : Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
 • Goods deposited deposit, or escrow : Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
 • Bad debts treated : Nợ khó đòi đã xử lý
 • Foreign currencies : Ngoại tệ các loại
 • Project for public services and projects : Dự án chi sự nghiệp, dự án


Tham khảo http://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/49803/Thuat-ngu-ke-toan-bang-tieng-anh-ban-nen-biet